دو رکورد از خراسان رضوی یکی نسترن 11 ماهه کودک 20 کیلویی که 10 کیلو اضافه وزن دارد و پدر بزرگ 35 ساله سبزواری که یک نوه هم داره و ...