اسم هنداونه خنک که میاد نا خدا گاه دهانها آب میوفته نوع آوری در همه بخش ها حالا به هندوانه هم رسید حتما هندوانه زرد یا آناناسی رو دیدید هندوانه با اشکال هندسی رو چطور؟