عموم مردم فکر می کنند شوالیه های معبد تنها متعلق به قرون وسطی بوده است و اکنون از بین رفته اند. اما امروزه این گروه سازمانی بسیار قدرتمند تشکیل داده است که به کشورهای مختلف دنیا نماینده اعزام می کند و این نمایندگان دارای گذرنامه بین المللی هستند ... / بخش ششم از قسمت هفتم فرقه های سری