استاد فاطمی نیا می فرماید : روایاتی وجود دارد که نشان دهنده بزرگی مقام این بزرگوار است ، در روایات معتبری آمده که خداوند به فاطمه معصومه مقامی داده که می تواند در روز قیامت همه شیعیان را شفاعت کند و ...