در ادامه آموزش سرمه دوزی ادامه دوخت بته جقه و معرفی وسایل سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم