زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط.....عشق و نوشتیم با الف نقطه گذاشتیم ته خط....منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس.....حالا می گن یه کاری کن،می گن حسابت با خداست.....خدا اجازه من دلم ، بسته به زنجیر غمت....نگا نکن به جرم من، نگا بکن به کرمت....نماهنگ زیبای با اجازه ی خدا با صدای خواننده ی نسل جوان رضا صادقی