در این آیه و دو آیه بعد در باره حیوانات حلال گوشت و خدمات آنها سخن مى‏گوید.