حضرت آیت الله حاج سید محمد عز الدین حسینی موسوی در سال 1300 هجر ی شمسی در خاندان علم و فقاهت در شهر زنجان دیده به جهان گشود پدر ایشان مشهور به امام جمعه ی زنجان از علمای مورد احترام حوزه بود و.........فرازی از زندگی حضرت آیت الله حاج سید محمد عز الدین حسینی موسوی . منبع : www.ijtihad.ir