در این قسمت آقای راوندی الگوی یقه ها و دکلته را برای شما تشریح خواهند کرد....