با استاد و قلم زرینش همراه می شویم با یکی دیگر از ظرایف زیبای خوشنویسی.....