چشمی دارم همه پر از دیدن دوست...با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست.....