در حلقه عشق جان فروشم.... بی حلقه ی او مباد گوشم .....پرورده ی عشق شد سرشتم......جز عشق مباد سرنوشتم..... یا رب به خدایی خداییت.... وانگه به کمال کبریایی .....از عمر من آنچه هست بر جای...... بستان و به عمر لیلی افزا......