با استاد زبر دست همراه می شویم با مشق زیبایی از شعری بسیار زیبا