اژدهای کوه آتشفشان به این نتیجه رسیده بودکه کوفته قلقلی های مادربزرگ رو خیلی دوس داره بنابراین وقتی بامزی و دوستاش به طرف خونه راه افتادن اژدها هم با اونا رفت اژدها در خونه ی مادر بزرگ منتظر موند تا بهش کوفته قلقلی بدن اما خبری از کوفته قلقی نبود و .....