آموزش سرمه دوزی با ادامه دوخت بته جقه در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم