آموزش سرمه دوزی با انتقال طرح روی پارچه که انواع دوخت در این طرح به کار رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم