آموزش نگهداری انواع جواهرات و آشنایی و مدلهای مختلف سنگ های تزئینی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم