در ادامه آموزش سفره آرایی آموزش دورچین ها_تزئین گوجه فرنگی آموزش داده شده است در بخش هنری برنامه خانه مهر