همه دانش آموزان همراه استاد در هوای آزاد بدنشون رو تمیز میکردند و پیام سرماخوردگی خوب نیست رو بلند تکرار میکردندو میلرزیدندو ... ادامه داستان رو ببینید