آشنایی با چگونگی دوخت شلوار زنانه ، قسمت اول، از زبان استاد علیرضا قاسمی راوندی.