آشنایی با الگوی دامن های کلوش و برش دامن نیم کلوش از زبان استاد راوندی.