آمد رمضان می دهد عشق نوید.....کز مشرق آرزو گل نور دمید.....هر کس که زدود زنگ آیینه دل....با صدق و صفا به وصل دلدار رسید.....نماهنگ زیبای شهر رمضان با صدای قاسم رفعتی