خدای حسن و حسن خدایی... تو قبله ای تو قبله نمایی......ای روی تو حسن موی تو حسن خوی تو حسن......مولودی بسیار زیبا در مدح امام حسن(ع)