ای شده وقف خداوند تعالی هست تو......وی تمام هستی خالق به روی دست تو......بوی عطر عصمت مریم دهد پیراهنت....خلعت زیبای ام المومنینی بر تنت.....مداحی حزن انگیز در مدح بانو خدیجه ی کبری(س)