شیطنت هم بازی های جواد کاظمیان با او هنگام مصاحبه ، کتک زدن داور مسابقه توسط مدیر ، صحبت های جالب یحیی گل محمدی پیرامون کمیته فنی پرسپولیس و ... در از 90 تا 90.