همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی.....چه زیان تورا که من هم برسم به آرزویی......نماهنگ بسیار زیبای ارزو با صدای حشمتی