چو ماه در خیال من نشستی.....گل باغ هستی ام تو هستی.....ای پریشان ترین به جمع یاران......شب گره می زنی به زلف باران....نماهنگ بسیار زیبا در مدح امام زمان(عج)