سحر با من در آمیزد که برخیز.....نسیمم گل به سر ریزد که برخیز....زرافشان دختر زیبای خورشید.....سرودی خوش برانگیزد که برخیز....سبو چشمک زنان ازگوشه ی طاق.....به دامانم درآویزد که برخیز....زمان گوید که : هان گر برنخیزی.....غریو مرگ برخیزد که برخیز..... نماهنگ زیبای زرافشان با صدای علیرضا قربانی و دکلمه ژاله صادقیان