ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما ....کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا.....ای گل ز اصل شکری تو با شکر لایقتری ....شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرینتر وفا.....رخ بر رخ شکر بنه لذت بگیر و بو بده .... در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا.....اکنون که گشتی گلشکر قوت دلی نور نظر .....از گل برآ بر دل گذر آن از کجا این از کجا..... نماهنگ زیبای نوبهار عاشقانبا صدای علیرضا قربانی و دکلمه ژاله صادقیان