مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی ......پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی......وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید .....مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی...... نماهنگ زیبای خیال خوبان با صدای محمد ملک مسعودی