ای فضل تو دستگیر من دستم گیر.....سیر آمده ام ز خویش دستم گیر...تا چند کنم توبه و تا کی شکایت ... ای توبه ده و توبه شکن دستم گیر......نماهنگ بسیار زیبای ایران با صدای علیرضا قربانی