آشنایی با الگوی دامن های ترک و برش دامن شش ترک با آموزش آقای رواندی.