آشنایی با چگونگی طراحی الگوی شلوار از زبان استاد راوندی.