آشنایی با الگوی آستین در بخشی دیگر از سلسله برنامه های آموزش خیاطی آقای راوندی.