آشنایی با چگونگی طراحی الگوی یقه های جدا، از زبان استاد آموزش خیاطی علیرضا قاسمی راوندی.