قسمت دیگری از آموزش های خیاطی آقای راوندی  با موضوع آموزش تبدیل الگوی مادر به بلوز.