قسمت دیگری از آموزش های خیاطی آقای راوندی با موضوع آموزش تبدیل الگوی مادر به بلوز.