ای جان حدیث ما بر دلدار باز گو.... لیکن چونان مگو که صبا را خبر شود...از کیمیای مهر تو زر گشت روی من.......آری به یمن لطف شما خاک زر شود.......نماهنگ بسیار زیبای سفر با صدای رضا طیبی و دکلمه ژاله صادقیان