خدایا داد از این دل داد از این دل......که یک دم مو نگشتم شاد از این دل.....چو فردا دادخواهان داد خواهند .....بگویوم صدهزاران داد از این دل.....نماهنگ بسیار زیبای گل من با صدای محمد ملک مسعودی و دکلمه ی ژاله صادقیان