شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد...تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد.....نماهنگ سنتی بسیار زیبا با صدای حسام الدین سراج