وقتی بساط عشق بازی چیده می شد/ سجاده سبزی کنارش دیده می شد/یک پیرِ عاشق بادعای مستجابش/ در امتحان عاشقی سنجیده می شد ... مدج آقا امام جواد علیه السلام با نوای مداح اهل بیت حاج رحیم ابراهیمی.