روزی بزرگان مسیحی نجران به مسجد آمدند تا با پیامبر دیدار داشته باشند و .... انیمیشن های قرآنی با موضوع مباهله