روزی از روزها در زمان خلیفه اول در شهر مدینه زلزله شدیدی رخ داد مردم هراسان و مضطرب از خانه ها بیرون آمدند و .... .... انیمیشن های قرآنی با موضوع زلزله