در اسن قسمت از مستند جمهور به آرایش سیاسی گروهها و جناح های شرکت کننده پرداخته شده آیا اعتلافها به سرانجام خواهد رسید در روزهای آینده شاهد آرایش سیاسی کاملا متفاوتی خواهیم بود و .... پرداخته شده است