در آخرین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ساختمان فاطمی ترافیک سنگین از چهره های سیاسی داشت این ترافیک در 1 ساعت پایانی به اوج خود رسید 20 چهره سیاسی ثبت نام شده در میان آنها از وزرای فعلی و قبلی و معاون رئیس جمهور و سفیر و خود رئیس جمهور حضور داشتند