مستند کوتاه از زندگی فقیه بزرگوار آیة اللّه محمد حسن نجفی صاحب کتاب ارزشمند «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» از پایه گذاران فقه و فقاهت راستین و از نوابغ قرن سیزدهم هجری.