تصاویری کوتاه از یکی از روحانیون حاضر در جبهه های هشت سال دفاع مقدس که در کنار کار فرهنگی در سنگرها ٰ مشغول فراگیری علم و دانش نیز می باشد.