کلیپی از یک شامپانزه که از پشت پنجره به بسکویت اشاره میکنه و اون رو از صاحب خونه طلب می کنه