ببینید این نیم وجبی چطور بالا و پایین می پره و سر به سر بقیه می ذاره