برو کنار بچه ، اینقدر سر به سر من نذار ، میزنم تو سرت ها .....